આણંદ

સોમ 02:30 pm

સ્પષ્ટ +30°C
SW 7 kmh

ના જેવું લાગે છે: 30 °C
દ્રશ્યતા: 6 km
ભેજ: 33 %
ડ્યુપોઇન્ટ: 12 °C

સોમ
05 pm
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
26°
NW.gif 4
સોમ
11 pm
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
20°
N.gif 6
મંગળ
05 am
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
16°
N.gif 5
મંગળ
11 am
સ્પષ્ટ
24°
N.gif 6
મંગળ
05 pm
સ્પષ્ટ
24°
NW.gif 6
મંગળ
11 pm
સ્પષ્ટ
16°
N.gif 8
બુધ
05 am
સ્પષ્ટ
12°
NE.gif 6
બુધ
11 am
સ્પષ્ટ
23°
N.gif 4
બુધ
05 pm
સ્પષ્ટ
23°
NW.gif 8
બુધ
11 pm
સ્પષ્ટ
15°
N.gif 8

Foreca